m0NESY (Ilya Osipov) - G2 Esports

Original name: Ilya Osipov
Country: Russia
Team: G2 Esports