device (Nicolai Reedtz) - Astralis

Original name: Nicolai Reedtz
Country: Denmark
Team: Astralis