Demho (Patryk Tomaszewski) - Anonymo Esports

Original name: Patryk Tomaszewski
Country: Poland
Team: Anonymo Esports