Bombi (Trần Hoàng Minh Quý) -

Original name: Trần Hoàng Minh Quý